20 September 2015

This Blog is Moved

This blog, which was bound to blog.int3ractive.com is now deprecated. I'm moving to GitHub Pages. Please head over to int3ractive.com for the new blog site.

This Blogger version is now for archive only.

17 August 2015

Mức Tối Thiểu Của Lập Trình Viên Front End

Front End tag cloud created with wordle.net

Mức kỹ năng tối thiểu (baseline) là gì?

Là hệ thống kỹ năng và kiến thức tối thiểu của một nhân viên kỹ thuật cần có để có làm việc trong nhóm một cách hiệu quả và không cần nhiều sự trợ giúp.

Tại sao phải có mức kỹ năng tối thiểu cho lập trình viên Front End?

Từ kinh nghiệm làm việc trong nhiều nhóm phát triển phần mềm lớn nhỏ khác nhau, tôi nhận ra rằng một lập trình viên mới gia nhập rất cần được chỉ dẫn về quy ước và quy trình làm việc của nhóm phát triển để có thể nhận nhiệm vụ cũng như thay thế và hỗ trợ đồng nghiệp một cách trơn tru. Ngoài ra, những lập trình viên ít kinh nghiệm cũng cần được đào tạo những kiến thức tối thiểu để có thể đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật cũng như hiệu suất khi thực hiện dự án. Tất cả những kiến thức và kỹ năng đó khi tập hợp lại sẽ thành mức kỹ năng tối thiểu của một lập trình viên trong môi trường phát triển phần mềm.

08 June 2015

Baseline for Modern Front End Developers

word cloud by wordle.net
From my own experiences working in small and large development teams, I learned that setting a baseline of skills and workflow know-how among the people in a technical team is as much important as the coding conventions.

Without a doubt, raising team members' skills (esp. juniors) to a standard will not only enhance collaboration (as they should know what others are doing) but also improve their productivity.

When forming up my front-end team at Nau Studio, I thought a lot about what are the most essential skills and technical knowledge which will become my team's baseline and focus of basic training.

Inspired by this popular article by Rebecca Murphey, A Baseline for Front-End Developers, I'm presenting Baseline for Modern Front End Developers (Not-Just-JavaScript edition) which is tailored to target juniors and more updated with latest trends: